Mẫu 08/CK-TNCN bản cam kết thu nhập năm 2022

Mẫu cam kết thu nhập mới nhất năm 2022 là Mẫu số: 08/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bắt đầu từ ngày 01/01/2022; Khi cá nhân người lao động làm cam kết thu nhập thì sẽ sử dụng mẫu 08/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC thay cho mẫu 02/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC trước đó.

Mẫu 08/CK-TNCN đã được lập sẵn các nội dung để các bạn tham khảo:

 

Mẫu 08/CK-TNCN Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN

Cụ thể tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013; của Bộ Tài chính hướng dẫn về Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức; cá nhân trả tiền công; tiền thù lao; tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c; d; khoản 2; Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập; tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế; tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế; (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình; trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này; phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

0/5 (0 Reviews)