Thông báo mẫu con dấu Văn phòng đại diện

Thông báo mẫu con dấu Văn phòng đại diện Tự quản lý con dấu Doanh nghiệp Hiện nay, Tự quản lý con dấu doanh nghiệp, không còn thủ tục thông báo mẫu dấu lên Sở kế hoạch đầu tư. Thành phần hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm: Xem thêm