Thông báo mẫu con dấu chi nhánh

Thông báo mẫu con dấu chi nhánh Chuẩn bị hồ sơ Trường hợp: Thông báo mẫu con dấu mới. –      Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (Phụ lục II-8); Trường hợp: Thông báo thay đXem thêm