Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định Phân loại tài sản cố định được quy định tại Điều 4 Thông tư 23/2023/TT- BTC (có hiệu lực từ ngày 10/06/2023). Cụ thể: Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản: a) Tài sản cố định hữu hìXem thêm