Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể

Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể  Trình tự thực hiện: Bước 1: Doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Luật doanh nghiệp, thì phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế quảnXem thêm