Giải thể Doanh nghiệp tư nhân

Giải thể Doanh nghiệp tư nhân Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ Giải thể doanh nghiệp tư nhân Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-22); Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; Danh sách chủ nợ và số nợ đã thXem thêm