Giấy phép liên vận ASEAN

Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN Giấy phép liên vận ASEAN được cấp cho các phương tiện thuộc quyền sử dụng hợp pháp của các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN. Nghị đXem thêm