Các trường hợp khác Doanh nghiệp tư nhân

Các trường hợp khác Doanh nghiệp tư nhân Trường hợp: Bán doanh nghiệp tư nhân Thay đổi người quản lý doanh nghiệp khi bán doanh nghiệp Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3); Xem thêm