Điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm

Điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm Điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm cụ thể như sau: – Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về việc làm. – Phù hợp với quy hoạch mạng lưXem thêm