Sử dụng ngoại hối tại Việt Nam

Sử dụng ngoại hối tại Việt Nam Sử dụng ngoại hối tại Việt Nam Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán đều không được thực hiện bằng ngoại hối. Trừ một số trường hợp được pháp luật cho phép thì cá nhân, tổ chXem thêm