Mức hưởng – Quyền lợi hưởng

Mức hưởng – Quyền lợi hưởng Điều kiện hưởng: Điều kiện hưởng và mức hưởng (Điều 49 Luật Việc làm) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm, đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp Xem thêm