Hộ kinh doanh được hỗ trợ Covid-19

Hộ kinh doanh được hỗ trợ Covid-19 Hộ kinh doanh được hỗ trợ Covid-19 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ban hành ngày 07/07/2021 quy định cụ thể hồ sơ hộ kinh doanh được hưởng chế độ hỗ trợ Covid-19. Cụ thể: Hộ kinh doanh được hXem thêm