Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Hồ sơ bao gồm như sau: Xem thêm