Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới

 

Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới trong giao dịch dân sự. Vì vợ chồng cùng nhau tạo dựng và đóng góp nên khối tài sản chung. Mặc dù vậy cũng có nhiều trường hợp vợ chồng phân chia tài sản riêng. Tuy nhiên, dưới hình thức nào thì  vợ chồng cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

Bộ luật dân sự

Theo Bộ luật dân sự quy định về việc thực hiện nghĩa vụ dân sự liên đới như sau:
– Nghĩa vụ dân sự liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện. Và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.
– Trong trường hợp một người đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình.
– Trong trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.

Miễn nghĩa vụ

– Trong trường hợp bên có quyền chỉ miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho một trong số những người có nghĩa vụ liên đới không phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình thì những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.
Theo quy định Luật hôn nhân và gia đình năm 2014: Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới trong những trường hợp sau đây:
a. Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện giữa vợ chồng trong các trường hợp sau:

Luật hôn nhân gia đình

– Trường hợp xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng;
– Trường hợp vợ chồng kinh doanh chung, khi đó giao dịch do vợ hoặc chồng thực hiện theo ý định, mong muốn của cả hai vợ chồng. Tài sản được sử dụng vào mục đích kinh doanh hai vợ chồng cùng phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với bên thứ ba trong quan hệ tài sản.
– Trường hợp đại diện giữa vợ và chồng trong việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản chung có giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên vợ hoặc chồng.

Tài sản chung

b. Vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ chung đối với tài sản của vợ chồng sau đây:
– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; Khi vợ chồng đồng thuận cùng nhau thực hiện giao dịch dân sự như liên quan đến tài sản chung, vay tiền, thế chấp tài sản… thì vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với các giao dịch đó.

Gia đình

– Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Gia đình là tế bào cần được chăm nom, nuôi dưỡng. Việc chi tiêu cho cuộc sống gia đình là cần thiết. Hơn hết hôn nhân được xây dựng dựa trên mong muốn từ hai phía để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi một bên thực hiện nghĩa vụ nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình như sửa nhà, ăn uống, chăm con…thì người còn lại cũng phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đó.
– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
– Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển tài sản chung. Hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình.

Khối tài sản chung

– Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra. Mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường. Ví dụ như trường hợp con chưa thành niên. Và phải bồi thường thì cha mẹ cùng phải chịu trách nhiệm. Vì trong trường hợp này cha mẹ là người giám hộ của con.
– Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan;

Giao dịch dân sự

Việc pháp luật quy định như trên trong các giao dịch dân sự là hoàn toàn phù hợp. Bởi hôn nhân là không phải xuất phát từ một phía mà là cả hai. Có như thế mới tạo dựng một gia đình mà mọi thành viên đều phải sống có trách nhiệm. Hơn nữa, quy định như vậy là để giảm thiểu tình trạng trốn tránh trách nhiệm của vợ chồng.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cho-vay-nang-lai/

 

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content