Tổ chức lại Doanh nghiệp – Tách Doanh nghiệp

Tổ chức lại Doanh nghiệp – Tách Doanh nghiệp

Công ty được tách là công ty TNHH Một Thành Viên

 1. Thành phần hồ sơ:

Tổ chức lại Doanh nghiệp

 • Nghị quyết tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên của các công ty được tách.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục I-2);
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10)
 1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức lại Doanh nghiệp

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách:

–     Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách)

–     Để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

 • Chủ sở hữu công ty của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty và Điều lệ công ty.
 • Nghị quyết tách công ty gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
 • Chủ sở hữu công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

–    Tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách:

–    Phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách

–    Trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

 • Trường hợp công ty bị tách có sự thay đổi về tỷ lệ vốn góp, vốn điều lệ thì công ty bị tách tiến hành thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp;
 • Trường hợp công ty bị tách có sự thay đổi về thông tin cổ đông sáng lập thì công ty bị tách tiến hành thủ tục Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty được tách là công ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 1. Thành phần hồ sơ:

 • Nghị quyết tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên của công ty được tách.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3);
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6);
 1. Trình tự thực hiện:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách:

–     Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (công ty bị tách)

–     Để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn mới (công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

 • Hội đồng thành viên của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty và Điều lệ công ty.
 • Nghị quyết tách công ty gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Các thành viên của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

–    Tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách:

–     Phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách.

–   Trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty được tách là công ty cổ phần

Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần

 1. Thành phần hồ sơ:

 • Nghị quyết tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của các công ty được tách.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4);
 • Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7);
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8);
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10).
 1. Trình tự thực hiện:

 • Nghị quyết tách công ty gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.
 • Các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 • Tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách:

–     Phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách.

–    Trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

Mẫu tờ khai

Phụ lục I-2 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-6 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

 

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Đăng ký lại giấy khai sinh

 

 

 

0/5 (0 Reviews)