Tổ chức lại Doanh nghiệp – Hợp nhất Doanh nghiệp

Tổ chức lại Doanh nghiệp – Hợp nhất Doanh nghiệp

 

Công ty hợp nhất là công ty TNHH một thành viên

 1. Thành phần hồ sơ:

Hợp nhất Doanh nghiệp

 • Hợp đồng hợp nhất công ty;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho công ty hợp nhất.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục I-2);
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10).
 1. Trình tự thực hiện:

 • Hai hoặc một số công ty (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
 • Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.
 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất.

–     Bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất.

.     Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất.

.      Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

 • Các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại;

.     Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty hợp nhất là công ty TNHH 2TV trở lên

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 1. Thành phần hồ sơ:

 • Hợp đồng hợp nhất;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với công ty hợp nhất.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3);
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6);
 1. Trình tự thực hiện:

 • Hai hoặc một số công ty (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
 • Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.
 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất:

–     Bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất.

.     Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 • Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp.

 • Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại;

.     Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

 

Công ty hợp nhất là CTCP

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần

 1. Thành phần hồ sơ:

 • Hợp đồng hợp nhất;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần đối với công ty hợp nhất.
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần (Phụ lục I-4);
 • Danh sách cổ đông sáng lập (Phụ lục I-7);
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8).
 1. Trình tự thực hiện:

 • Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.
 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất

–     Bầu hoặc bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất.

.     Tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 • Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghĩa vụ sau khi đăng ký doanh nghiệp

 • Công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại;

.     Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

 1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. Lệ phí:

+ 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

+ Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử

Mẫu tờ khai

Phụ lục I-2 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-3 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-4 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Phụ lục I-6 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
Phụ lục I-7 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
Phụ lục I-8 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Tạm hoãn gọi nhập ngũ 2021