Thuế Môn bài với văn phòng đại diện; VP giao dịch

Thuế – Lệ phí môn bài đối với văn phòng đại diện

Theo điều 44 của của Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 (ban hành ngày 17/06/2020; có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp; bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành; nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành; nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp; có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Theo Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi; bổ sung Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài thì:

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức; cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ quy định tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai; nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức; cá nhân có hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ. thì

Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức; cá nhân hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ; trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này; bao gồm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân.
 5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất; kinh doanh.
 6. Chi nhánh; văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1; 2; 3; 4 và 5 Điều này (nếu có).
 7. Cá nhân; nhóm cá nhân; hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh.

Vậy là: Văn phòng đại diện cũng thuộc đối tượng phải kê khai nộp lệ phí môn bài nếu có động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ

Nhưng cũng cần chú ý rằng:

Theo điều 1 của thông tư 65/2020/TT-BTC về đối tượng được miễn lệ phí lên môn bài thì:

c) Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất; kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

 • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới; mã số doanh nghiệp mới).
 • Hộ gia đình; cá nhân; nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất; kinh doanh.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài; tổ chức; hộ gia đình; cá nhân; nhóm cá nhân thành lập chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh thì chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức; hộ gia đình; cá nhân; nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Trường hợp tổ chức thành lập mới; hộ gia đình; cá nhân; nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất; kinh doanh trước ngày 25/02/2020 và thành lập chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh từ ngày 25/02/2020 (nếu có) thì tổ chức; hộ gia đình; cá nhân; nhóm cá nhân; chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh thực hiện nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

* Một vài công văn hướng dẫn về Văn phòng đại diện có phải kê khai nộp lệ phí môn bài không?

·        Theo công văn Số: 2646/TCT-CS V/v lệ phí môn bài ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Tổng Cục thuế thì:
 • Trường hợp Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài;
 • Trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.
·        Theo công văn số 1279/TCT-CS V/v: Lệ phí môn bài của Tổng Cục Thuế ngày 04 tháng 04 năm 2017 thì:
 • Trường hợp văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài;
 • Trường hợp văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa; dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.
·        Theo Công văn số 5744/CT-TTHT ngày 5/2/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế thì: trường hợp Công ty thành lập Văn phòng đại diện chỉ để thực hiện chức năng liên lạc; tìm hiểu thị trường; xúc tiến thương mại; không có hoạt động sản xuất; kinh doanh HHDV thì Văn phòng đại diện được miễn nộp lệ phí môn bài.
* Cách kê khai – nộp lệ phí môn bài cho văn phòng đại diện:
·        Kê Khai:
 • Phải làm tờ khai lệ phí môn bài 1 lần khi mới thành lập
 • Mẫu tờ khai: Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP
 • Thời hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập
·        Theo khoản 1 điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP
 • Nơi nộp tờ khai:
 • Nếu thành lập ở cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính: thì nộp tờ khai cho CQT quản lý trực tiếp của trụ sở chính.
 • Nếu thành lập ở khác địa phương cấp tỉnh của trụ sở chính: thì nộp tờ khai cho CQT quản lý trực tiếp của văn phòng đại diện nơi đăng ký hoạt động
·        – Mức tiền thuế lệ phí môn bài phải nộp: 1.000.000 năm
 • Năm đầu thành lập:
 • Nếu thành lập vào 6 tháng đầu năm (Từ ngày 1/1 – 30/06) thì năm đầu nộp mức lệ phí môn bài cả năm. (1 triệu)
 • Nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm (Từ ngày 1/7 – 31/12) thì năm đầu nộp mức lệ phí môn bài 1/2 năm. (500.000)
 • Các năm sau năm thành lập: đóng 1 triệu/năm
·        – Nộp tiền lệ phí môn bài:
 • Năm đầu thành lập: chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập
 • Các năm sau năm thành lập: Chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm
0/5 (0 Reviews)