Thông báo thay đổi Công ty hợp danh

Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

  1. Thành phần hồ sơ:

Thay đổi nội dung công ty

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1);

-Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

-Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

-Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

-Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

-Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18

Lưu ý

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  1. Trình tự thực hiện:

Thay đổi nội dung công ty

-Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

-Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

Hồ sơ:

-Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp

tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,

kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hồ sơ không hợp lệ cách giải quyết

Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ,

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

-Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh

trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

-Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

(Quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp và Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

  1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thay đổi nội dung đăng ký thuế

  1. Thành phần hồ sơ:

thì ngoài giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18

  1. Trình tự thực hiện:

Thay đổi nội dung công ty

thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

(Quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp và Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

  1. Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mẫu tờ khai:

Phụ lục II-1

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Cập nhật ngày 22/03/2021

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ:

0903876125

Trường hợp không được miễn phí đường bộ

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818