Hướng dẫn cách xác định thời điểm tính; khấu trừ và nộp thuế TNCN:

* Đối với thu nhập từ tiền lương tiền công:

Quy trình: (1) Tính thuế => (2) Khấu trừ thuế => (3) Nộp thuế

Cả 3 bước trên đều do cơ quan chi trả thu nhập (doanh nghiệp) thực hiện

(1) Thời điểm tính thuế TNCN:

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương; tiền công là thời điểm tổ chức; cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm; công ty quản lý quỹ hữu trí tự nguyện trả tiền bảo hiểm.

Theo khoản 2; điều 8 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Kỳ tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công được tính theo năm dương lịch

Trả thu nhập vào tháng/quý/năm nào thì tính thuế vào tháng/quý/năm đó

Ví dụ 1: Tiền thưởng 30/4 và 1/5 được trả vào ngày 29/04 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 4

Ví dụ 2: Tiền thưởng tết dương lịch năm 2022 trả vào ngày 31/12/2021 thì cộng vào thu nhập tính thuế của tháng 12; kê khai vào tháng 12 hoặc quý 4 năm 2021. Khi quyết toán cũng cho thu nhập năm vào năm 2021

(2) Thời điểm khấu trừ thuế TNCN:

Khấu trừ thuế là việc tổ chức; cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

=> Thời điểm khấu trừ là: trước khi chi trả thu nhập

Theo khoản 1; điều 25 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC

(3) Thời điểm nộp thuế TNCN:

Thời điểm nộp thuế TNCN phụ thuộc vào kỳ kê khai thuế TNCN là theo tháng hoặc theo quý

* Thu nhập từ hoạt động đại lý xổ số; từ đại lý bảo hiểm; từ bán hàng đa cấp:

là thời điểm công ty Xổ số kiến thiết; doanh nghiệp bảo hiểm; doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân.

Theo khoản 5 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

* Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh:

– Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu; quyền sử dụng hàng hóa hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng.

– Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Đối với hoạt động cho thuê nhà; quyền sử dụng đất; mặt nước; tài sản khác là thời điểm hợp đồng cho thuê có hiệu lực.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa (hoặc dịch vụ hoàn thành) thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hóa đơn hoặc ngược lại.

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

* Thu nhập từ đầu tư vốn:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức; cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

– Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm (Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp; chuyển đổi mô hình hoạt động; chia; tách; sáp nhập; hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn) thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp; chuyển đổi mô hình hoạt động; chia; tách; sáp nhập; hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

– Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn (Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu; thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn) thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn; rút vốn.

– Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu (Thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu; thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn.) thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

– Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

* Thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn; rút vốn.

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

* Chuyển nhượng bất động sản:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.

* Thu nhập từ bản quyền:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ bản quyền là thời điểm trả tiền bản quyền.

* Nhượng quyền thương mại

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.

* Thu nhập từ trúng thưởng:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức; cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.

* Từ thừa kế; quà tặng:

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thừa kế; quà tặng là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu; quyền sử dụng tài sản thừa kế; quà tặng.

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content