Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam

Thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam Hướng dẫn 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 quy định cụ thể thủ tục gia nhập Công đoàn Việt Nam như sau: – Người gia nhập công đoàn phải tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Có đơn xin gia nhập Công đoXem thêm