Thành lập mới Công ty hợp danh

Thành lập mới Công ty hợp danh Thành phần hồ sơ: Thủ tục thành lập mới Công ty hợp danh Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của các thành viên hợp danh)Xem thêm