Tổ chức lại Doanh nghiệp – Tách Doanh nghiệp

Tổ chức lại Doanh nghiệp – Tách Doanh nghiệp Công ty được tách là công ty TNHH Một Thành Viên Thành phần hồ sơ: Tổ chức lại Doanh nghiệp Nghị quyết tách công ty; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; HXem thêm