Đối tượng đóng – tỷ lệ đóng – mức hưởng

Đối tượng đóng – tỷ lệ đóng – mức hưởng Đối tượng đóng Đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Người lao động là công dân Việt Nam bắt buộc tham gia BHXH bắt buộc Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BXem thêm