Giải thể Công ty hợp danh

Giải thể công ty hợp danh Thành phần hồ sơ -Thông báo về việc giải thể Công ty (Phụ lục II-22); -Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nXem thêm