Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc quy định tại Điều 29 Nghị định 67/2023/NĐ-CP. Bao gồm các tài liệu sau: 1.Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm. Tài Xem thêm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm Hồ sơ bồi thường bảo hiểm được quy định tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên có liên quan để thu thập 1 bộ hồ sơ bồi thưXem thêm