Điều kiện cấp giấy phép hành nghề y

Điều kiện cấp giấy phép hành nghề y Điều kiện cấp giấy phép hành nghề y được quy định cụ thể như sau: 1.Các chức danh như: bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâmXem thêm