Đăng ký xe theo mã định danh

Đăng ký xe theo mã định danh Đăng ký xe theo mã định danh được áp dụng từ ngày 15/08/2023. Và được quy định cụ thể tại thông tư 24/2023/TT-BCA. Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Biển số định danh là Xem thêm