Chào bán cổ phần riêng lẻ – Công ty cổ phần

Chào bán cổ phần riêng lẻ – Công ty cổ phần Trường hợp công ty cổ phần chưa đại chúng Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ chào bán cổ phần riêng lẻ Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần chưa đại chúng bao gXem thêm

Giải thể – Công ty cổ phần

Giải thể – Công ty cổ phần Quy trình giải thể công ty cổ phần: Thành phần hồ sơ: – Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-22); – Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; – Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán,Xem thêm

Tạm ngưng công ty cổ phần

Tạm ngưng công ty cổ phần Trường hợp tạm ngừng kinh doanh Thông báo tạm ngừng công ty cổ phần Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp Trình tự thực hiện: – Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kiXem thêm

Đăng ký thay đổi công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi công ty cổ phần Trường hợp 1:  Đăng ký đổi tên doanh nghiệp Thành phần hồ sơ: Thay đổi công ty cổ phần: thay đổi tên doanh nghiệp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1); Quyết địXem thêm