Chi phi lương hợp lý lao động nước ngoài

Chi phí lương hợp lý đối với lao động nước ngoài Chi phí tiền lương lao động là chi phí không thể thiếu đối với công ty sản xuất. Chi phí lương hợp lý gồm: chi phí lương lao động trong nước và chi phí lương lao động nước ngoài. Xem thêm