Chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh

Thông báo chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh Thành phần hồ sơ Khi chấm dứt hoạt động phải trả Giấy chứng nhận đăng ký cho Phòng kinh doanh nơi đã cấp. Hồ sơ bao gồm: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo mXem thêm