Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh Chuẩn bị hồ sơ Thành phần hồ sơ: –   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20); –   Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dXem thêm