Các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân

Các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân Các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân Năm 2021, những khoản thu nhập thuộc 16 trường hợp dưới đây được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật: Thu nhập từ chuyển nhượng Xem thêm