Đăng ký thuế lần đầu – nộp thay Nhà thầu

Đăng ký thuế lần đầu – nộp thay Nhà thầu Đối tượng nộp thuế Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là Tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; Tổ chức nộp thay cho cá nhân theo Xem thêm