Bồi thường bảo hiểm

Bồi thường bảo hiểm Bồi thường bảo hiểm được quy định cụ thể tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiXem thêm