Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP Ngày 14/12/2020 có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động. Cụ thể là về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Để triển khai thực hiện Điều 4 Nghị định số 1Xem thêm