Quy định về việc cá nhân làm từ thiện

Quy định về việc cá nhân làm từ thiện

Làm từ thiện là một hành vi có ích cho xã hội. Tuy nhiên cá nhân khi làm từ thiện phải tuân thủ những quy định của pháp luật.

Nghị định 93/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về nội dung này như sau:

1.Khi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện.

Mục đích là để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cá nhân có trách nhiệm:

–  Thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật), thời gian cam kết phân phối;

– Gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định này.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lưu trữ để theo dõi và cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đóng góp. Hoặc nhận hỗ trợ và cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

2. Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động.

Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết. Và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần tư vấn cụ thể: 1900.599.818. Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Mẫu đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG VÀ TIẾP NHẬN NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN ĐỂ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………….

Tên tổ chức/cá nhân: ………       Ngày sinh (đối với cá nhân): ………

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: …………………………………………………..  Cấp tại, ngày: ………..

Tên người đại diện pháp luật (đối với tổ chức): ……………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động (đối với tổ chức): …………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú/Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………..

Xin thông báo với Ủy ban nhân dân ……………………… về việc vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố như sau:

  1. Mục đích cuộc vận động: ……………………………………………………………………………… (1)
  2. Phương thức tổ chức vận động: ……………………………………………………………………. (2)
  3. Phạm vi vận động: ………………………………………………………………………………………. (3)
  4. Đối tượng vận động: ……………………………………………………………………………………. (4)
  5. Thời gian vận động, tiếp nhận: ……………………………………………………………………… (4)
  6. Hình thức tiếp nhận: ……………………………………………………………………………………. (5)
  7. Tài khoản tiếp nhận (đối với tiền): ……………………………………………………………………..
  8. Địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật): …………………………………………………………………
  9. Thời gian cam kết phân phối: ……………………………………………………………………….. (6)
  10. Sử dụng kinh phí vận động được để chi cho hoạt động vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện: Có □ Không □

Tôi xin cam đoan sẽ tổ chức vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo đúng quy định của pháp luật.

 

………., ngày …. tháng …. năm …..
Tổ chức/Cá nhân làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú:

(1): Ghi rõ dự kiến phạm vi, đối tượng, thời gian hỗ trợ.

(2): Ghi rõ phương thức tổ chức vận động như: tổ chức vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các phương thức khác.

(3): Ghi rõ địa bàn vận động (gồm cả trong và ngoài nước).

(4): Ghi rõ thời gian bắt đầu, kết thúc vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện. Thời gian tiếp nhận không quá 90 ngày, kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động.

(5): Ghi rõ tiền, những loại hiện vật cụ thể tiếp nhận.

(6): Thời gian phân phối được thực hiện ngay trong quá trình vận động, tiếp nhận và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian tiếp nhận.

 

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/thu-tuc-doi-ho-cho-con/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818