Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2021 dành cho cá nhân; tự làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế; thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

1. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương; tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế trong năm theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

● Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương; tiền công do tổ chức; cá nhân tại Việt Nam trả thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân nhưng chưa khấu trừ thuế thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức; cá nhân trả thu nhập.

● Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương; tiền công trả từ nước ngoài thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế quản lý nơi cá nhân phát sinh công việc tại Việt Nam. Trường hợp nơi phát sinh công việc của cá nhân không ở tại Việt Nam thì cá nhân nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương; tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp; vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thi cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

2. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương; tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức; cá nhân trả thu nhập đó.

● Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức; cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

● Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân; thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

● Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức; cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế; tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

 

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động; hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng; hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%; thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

 

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương; tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức; cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế; là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content