Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

1. Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, Phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ tháng nào thì được tính từ tháng đó.

Ví dụ: Con ông Nguyễn Văn A sinh ngày 25 tháng 1 năm 2021 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 1 năm 2021

2. Các đối tượng khác bao gồm:

–  Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Những đối tượng khác trên muốn được tính là người phụ thuộc phải thỏa mãn các điều kiện sau:

– Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content