Mức phạt về hóa đơn mới nhất

Nghị định 125/2020/ NĐ- CP quy định

Mức phạt về hóa đơn mới nhất.  Cụ thể như sau:

STT Hành vi vi phạm Hình phạt (mức phạt về hóa đơn mới nhất)
1 Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Cảnh cáo
2 Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kế khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Cảnh cáo
3
Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng
4 Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng
5 Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (trừ trường hợp có tình tiết giảm nhẹ).
6 Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (Trừ trường hợp “không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế”).
7 Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (trừ trường hợp “Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyền (dùng quyền có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn) và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyền hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn”).
8
Lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế.
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
9 Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng (trừ trường hợp “Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người mua hoặc đã kế khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế”).

– Buộc lập hóa đơn theo quy định khi người mua có yêu cầu.

10 Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế hoặc trước ngày cơ quan thuế chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
11 Lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng kinh doanh. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
12

Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

13 Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định. Mức phạt về hóa đơn mới nhất.

  • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (trừ trường hợp “Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất”).
  • Buộc lập hóa đơn theo quy định khi người mua có yêu cầu.
14 Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ. Cảnh cáo
15 khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (trừ trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt cảnh cáo).
16
Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định.
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
17 Khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn quá thời hạn từ 06 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn khai báo theo quy định Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
18 Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ. Cảnh cáo.
19 Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này. Cảnh cáo.
20 Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
21
Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập.
Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
22 Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn phải có biên bản của người bán và người mua ghi nhận sự việc.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
23 Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ (Không bao gồm các trường hợp số 42, 43, 44, 45, 46). Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
24 Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ. Cảnh cáo
25
Mức phạt về hóa đơn mới nhất. Hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
26 Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng, không hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế đã hết hạn sử dụng. – Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

– Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn.

27 Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định (Không bao gồm trường hợp số 48). Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
28 Hủy, tiêu hủy hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn phải hủy, tiêu hủy hóa đơn theo quy định. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
29 Không hủy, không tiêu hủy hóa đơn theo quy định của pháp luật. – Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

– Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn.

30 Không hủy hóa đơn điện tử khi lập sai sót sau khi quá thời hạn cơ quan thuế thông báo cho người bán về việc kiểm tra sai, sót. – Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

– Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn.

31
Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định.
– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
– Buộc hủy, tiêu hủy hóa đơn.
32 Hủy, tiêu hủy hóa đơn không đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
33 Tiêu hủy hóa đơn không đúng các trường hợp phải tiêu hủy theo quy định. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

 

34 Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn (Không bao gồm trường hợp sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế miễn giảm nhưng khi cơ quan thuế phát hiện người mua chứng minh được lỗi vi phạm thuộc về bên bán và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ và trường hợp sử dụng với mục đích làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, số tiền thuế miễn giảm). – Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

– Buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.
35
Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.
Cảnh cáo 
36 Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định (không bao gồm trường hợp số 59). Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
37 Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt.

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

– Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn.

38
Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
39 Nộp thông bảo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
40 Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
41 Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định. – Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

– Buộc lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn.

42
Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
43 Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.
44 Mức phạt về hóa đơn mới nhất. Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ. – Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

– Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

45 Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
46 Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định. – Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

– Buộc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Trên đây là tổng hợp những mức phạt về hóa đơn mới nhất được áp dụng theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn hóa đơn mới nhất.

Hoặc những nội dung tư vấn pháp luật: 1900.599.818.

Hoặc nhấn vào ô chat để được tư vấn pháp luật miễn phí.

Tác giả: Luật sư Bùi Hường

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/xuat-hoa-don-doi-voi-hang-cho-tang/

 

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818