Mức đóng – tỷ lệ đóng BHYT bắt buộc

Mức đóng – tỷ lệ đóng BHYT bắt buộc

Mức đóng hằng tháng

Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 này

tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3.

Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản

và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượngđược quy định như sau:

a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng

theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;

– Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra,

xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật

thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật,

người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;

Tỷ lệ đóng đối với hưu trí

b) Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

Tỷ lệ đóng đối với thai sản

c) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

Tỷ lệ đóng đối với thất nghiệp

d) Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng

quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;

Đối với đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

thì không áp dụng giảm trừ mức đóng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.

Trường hợp có nhiều hợp động lao động

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này

có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn

hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên

thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Trường hợp thuộc nhiều đối tượng tham gia

Trường hợp đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 146/2018/NĐ-CP

đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại các Điều 1, 2, 3 và 4 Nghị định này

thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau:

Do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;

do ngân sách nhà nước đóng; do người sử dụng lao động đóng.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế để đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế, phù hợp với khả năng ngân sách nhà nước và đóng góp của các đối tượng có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

Hướng dẫn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến mọi vấn đề của quý khách. Hoặc tư vấn nhanh qua tổng đài 1900 599 818.

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng hiệu quả chi phí hợp lý

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Chấm dứt văn phòng đại diện

Quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

0/5 (0 Reviews)