Mẫu tờ khai thuế Lệ phí môn bài năm 2022 mới nhất

  • Trước ngày 01/01/2022; Khi kê khai lệ phí môn bài người nộp thuế sử dụng mẫu 01/MBAI; ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP; ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ
  • Bắt đầu từ ngày 01/01/2022; khi kê khai lệ phí môn bài sẽ sử dụng Mẫu số: 01/LPMB; Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC; (thay cho mẫu 01/MBAI theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP).

+ Thông tư 80/2021/TT-BTC; ban hành ngày 29/09/2021; có hiệu lực thi hành từ 01/01/2022 hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP; quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

+ Mẫu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư 80/2021; được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi

1. Mẫu tờ khai thuế lệ phí môn bài mới nhất năm 2022 theo Mẫu số: 01/LPMB Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài (Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP) như sau:

0/5 (0 Reviews)