Mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN mới nhất năm 2021 đang được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế; có hiệu lực thi hành từ 17/01/2021; thay thế Thông tư 95/2016/TT-BTC và Điều 9 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Trong thông tư 105/2020/TT-BTC có 2 mẫu tờ khai để đăng ký mã số thuế TNCN đó là:

Mẫu tờ khai đăng ký MST TNCN

Dưới đây; Công ty chúng tôi xin được chia sẻ từng mẫu cụ thể:

1. Mẫu 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế (MST)

Dùng cho: cá nhân không kinh doanh; tự nộp trực tiếp với cơ quan thuế

Dùng để:

Mẫu 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính

Mẫu 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính

Cách lập mẫu tờ khai đăng ký thuế 05-ĐK-TCT:
1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng; đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.
2. Thông tin đại lý thuế: Ghi đầy đủ các thông tin của đại lý thuế trong trường hợp Đại lý thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế thay cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.
3. Ngày; tháng; năm sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày; tháng; năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.
4. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.
5. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.
6. Giấy tờ của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin giấy tờ của cá nhân đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư này.
7. Địa chỉ nơi thường trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ nơi thường trú của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
8. Địa chỉ hiện tại: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân (chỉ ghi khi địa chỉ này khác với địa chỉ nơi thường trú).
9. Điện thoại liên hệ; email: Ghi số điện thoại; địa chỉ email (nếu có).
10. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).
11. Nhân viên đại lý thuế: Trường hợp đại lý thuế kê khai thay cho người nộp thuế thì kê khai vào thông tin này.

2. Mẫu 05-ĐK-TH-TCT tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương; tiền công

Dùng cho: cơ quan chi trả thu nhập (Doanh nghiệp) đăng ký cho cá nhân có ủy quyền

Dùng khi:

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính

Ghi chú: Cơ quan chi trả thu nhập chỉ tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ ủy quyền của cá nhân là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818