Hợp nhất công ty

Hợp nhất công ty

Hợp nhất công ty

Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại có thể hợp nhất thành 1 Công ty mới. Bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty mới. Đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty cũ.

 

chuyển đổi sáp nhập công ty
– Hồ sơ đăng ký kinh doanh

Phải soạn thảo Hợp đồng. Hợp đồng phải được gửi đến các chủ nợ. Và phải thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày.

– Trường hợp Công ty có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành thủ tục, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

– Cấm các trường hợp Công ty có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Sáp nhập Doanh nghiệp:

Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào 1 Công ty khác (Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị sáp nhập.

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của Công ty nhận sáp nhập.

– Các công ty bị sáp nhập chuẩn bị Hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến các chủ nợ.  Và phải thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày.

Sáp nhập

Trường hợp sáp nhập mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

– Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn có nhu cầu tư vấn cụ thể: 1900 599 818

Liên hệ dịch vụ:

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/uu-dai-doanh-nghiep-duoi-10-lao-dong/

 

0/5 (0 Reviews)