Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc 2021

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh:

Theo TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 có hiệu lực từ ngày 01/10/2013 thì hồ sơ đối với từng trường hợp được quy định cụ thể tại điều 9 – TT 111  như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng; kể từ ngày khai giảm trừ gia cảnh (bao gồm cả trường hợp phát sinh tăng; giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh doanh). Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên; nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

0/5 (0 Reviews)