Giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên

Thành phần hồ sơ

Quy trình giải thể Công ty

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-22);

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán,

gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quy trình giải thể Công ty 

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18

Trình tự thực hiện:

– Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

(Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

– Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty,

Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp,

trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể

và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp,

đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thực hiện nghĩa vụ tài chính

– Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán

thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ,

người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó;

cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

Thông báo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp

đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Quy trình giải thể Công ty 

ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có)

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh

trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

– Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể Quy trình giải thể Công ty 

mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp

hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản

hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể,

Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, Quy trình giải thể Công ty

doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Cách thức thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ

tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Mẫu tờ khai

Phụ lục II-22

Hướng dẫn trực tiếp

Điện thoại tư vấn nhanh : 1900 599 818

Phần bài viết mang tính tham khảo, bạn nên liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin mới nhất và hướng dẫn cụ thề nhất.

Chúng tôi tư vấn trực tuyến miễn phí, tư vấn nhanh qua điện thoại 1900 599 818

Danh mục biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

Liên hệ dịch vụ: 

0903876125

Các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân

0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818