Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Quy định về đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo điều 12 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 93/2017/TT-BTC

1. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong những trường hợp sau:

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán; hóa đơn; chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán; hóa đơn; chứng từ bao gồm:

 • Có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán; hóa đơn; chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán; hóa đơn; chứng từ.

Cách xác định doanh thu như sau:

Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT.

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

Ví dụ 1:

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng

Doanh nghiệp A được thành lập từ năm 2019 và đang kê khai thuế GTGT theo tháng trong năm 2020 và năm 2021. Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2022 và năm 2023; doanh nghiệp A xác định mức doanh thu như sau:

Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11/2020 đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2021).

 • Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên; doanh nghiệp A áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023).
 • Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng; doanh nghiệp A chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC trong 2 năm (năm 2022 và năm 2022); trừ trường hợp doanh nghiệp A đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Ví dụ 2:

Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý

Công ty X thành lập từ năm 2013 và đang kê khai theo quý trong năm 2020 và 2021.

Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2022 và năm 2023; Công ty X xác định mức doanh thu như sau:

Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm 2020 đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm 2021

 • Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên; Công ty X áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023).
 • Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng; Công ty X chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông tư này trong 2 năm (năm 2022 và năm 2023); trừ trường hợp Công ty X đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 • Tổ chức; cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa; dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm; thăm dò; phát triển và khai thác dầu; khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

* Các trường hợp khác cần lưu ý:

 • Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua; bán; chế tác vàng; bạc; đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
 • Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp); nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng; không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh; thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

2. Đối với doanh nghiệp mới thành lập áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT trong những trường hợp sau:

Đối tượng (điều kiện) doanh nghiệp mới thành lập được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

 • Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư; mua sắm; nhận góp vốn bằng tài sản cố định; máy móc; thiết bị; công cụ; dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
 • Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
 • Doanh nghiệp mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Chu kỳ áp dụng: 2 năm liên tiếp

Ví dụ:

Doanh nghiệp A mới thành lập năm 2021; tại thời điểm thành lập doanh nghiệp đã đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT bằng mẫu tờ khai 01/GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp khi nộp tờ khai thuế GTGT kỳ đầu tiên khi mới thành lập

-> Thì doanh nghiệp A được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ ổn định cho năm 2021; 2022.

Hết năm 2022; doanh nghiệp A phải tự xác định doanh thu năm 2022 để làm căn cứ xác định phương pháp tính thuế GTGT cho 02 năm tiếp theo.

 • Trường hợp doanh nghiệp A có doanh thu từ bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2022 từ 1 tỷ đồng trở lên thì được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế năm 2023 và 2024.
 • Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu từ bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT năm 2022 dưới một tỷ đồng thì:
 • Nếu DN muốn áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì làm và nộp tờ khai thuế GTGT Mẫu số 04/GTGT
 • Nếu DN muốn áp dụng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì làm và nộp tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT (để đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
0/5 (0 Reviews)