Điều kiện làm cam kết thu nhập mẫu 08

Điều kiện làm cam kết thu nhập mẫu 08/CK-TNCN theo thông tư 80/2021/TT-BTC

Điều kiện cá nhân người lao động được làm cam kết thu nhập thấp theo mẫu 08/CK-TNCN theo thông tư 80/2021/TT-BTC để tổ chức chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì:

“”Các tổ chức; cá nhân trả tiền công; tiền thù lao; tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c; d; khoản 2; Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập; tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế; tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình; trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.””

Để cho các bạn dễ hình dung dễ phân biệt được trường hợp nào thì người lao động được làm cam kết – trường hợp nào sẽ không được làm cam kết thì Chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin bằng 1 bảng so sánh như sau:

Câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm đối khi làm cam kết thu nhập mẫu 08/CK-TNCN đó là:

Cá nhân (người lao động) có thu nhập 2 nơi có được làm cam kết 08/CK-TNCN không?

Theo công văn số 6009/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế TNCN của Cục thuế thành phố Hà Nội ngày 01 tháng 02 năm 2019 thì:

– Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng với người lao động thì tại thời điểm trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trước khi chi trả thu nhập cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên.

– Trường hợp người lao động phát sinh thu nhập thuộc đối tượng tạm khấu trừ theo mức 10% tại Công ty nhưng có thu nhập thuộc đối tượng khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần tại Công ty khác thì không được làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN theo quy định.

Chúng tôi xin được trích dẫn nội dung của công văn cho các bạn tham khảo:

Sở dĩ có nhiều bạn đặt câu hỏi này là vì:

– Trên cam kết thu nhập mẫu 02/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC có nội dung:

“”Tôi cam kết rằng; trong năm…..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức; cá nhân trả thu nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng chữ………………………………………….………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.””

– Nhưng bắt đầu từ năm 2022 trở đi khi các bạn làm cam kết sẽ sử dụng theo mẫu 08/CK-TNCN theo thông tư 80/2021/TT-BTC thì trên bản cam kết không còn nội dung liên quan đến việc “”ôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức; cá nhân trả thu nhập)”” nữa

0/5 (0 Reviews)