Những điểm mới của bộ luật dân sự 2015

 

Điểm mới của Bộ luật dân sự 2015 so với Bộ luật dân sự 2005 có những nội dung sau đây:

STT Nội dung Bộ luật dân sự 2015 Bộ luật dân sự 2005
1 Người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 Thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý (quy định tại điều 21) Quy định chung, không có quy định loại trừ liên quan đến các giao dịch bất động sản, động sản phải đăng ký (quy định tại điều 20)
2 Chuyển đổi giới tính Được chuyển đổi giới tính (quy định tại điều 37) Không được chuyển đổi giới tính
3 Người giám hộ Pháp nhân được làm người giám hộ (quy định tại điều 50) Chỉ có cá nhân mới được phép làm người giám hộ (quy định tại điều 60)
4
Phân loại pháp nhân
Phân định thành pháp nhân thương mại và pháp nhân phi thương mại (quy định tại điều 75 và 76) Chia thành nhiều loại pháp nhân khác nhau (quy định tại điều 100)
5 Lãi suất Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác (quy định tại điều 468) lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng (quy định tại điều 476)
6 Thời hạn từ chối nhận di sản thừa kế Trước thời điểm phân chia di sản (quy định tại điều 420) Sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế (quy định tại điều 642)
7
Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng
3 năm kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (quy định tại điều 429) 2 năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm (quy định tại 427)
8 Thời hiệu về thừa kế 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế là thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản (quy định tại điều 623) mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế (quy định tại điều 645)
9 Quyền hưởng dụng Là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định (quy định 257) Không có quy định
10 Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án: Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định; Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản (quy định tại điều 420) Không có quy định về vấn đề này

http://0903876125.xyz

https://luatsu1088.vn/cho-vay-nang-lai/

Tác giả:  Luật sư  Bùi Hường
0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818