Chia tách công ty

Chia tách công ty

 1. Chia Doanh nghiệp: Công ty TNHH và Công ty cổ phần (Công ty bị chia) có thể được chia thành một số Công ty cùng loại (Công ty được chia).

Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các công ty được chia.

*  Quyết định bằng văn bản về việc chia Công ty của Công ty bị chia (Theo mẫu):–         Của Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên – theo mẫu CDN01

–         Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – theo mẫu CND02.

–         Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – theo mẫu CND03.

  2. Tách Doanh nghiệp:

Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có ( Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (công ty được tách):

*  Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các Công ty được tách.

*  Quyết định bằng văn bản về việc tách công ty của Công ty bị tách:

–      Của Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên – theo mẫu CDN01

–        Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – theo mẫu CND02.

–      Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – theo mẫu CND03.

  Chia tách công ty   

Bạn cần thêm thông tin có bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua hệ thống tư vấn trực tuyến hoặc qua điện thoại 1900 599 818

Liên hệ dịch vụ:
0/5 (0 Reviews)
Phone icon
1900599818
Skip to content