Các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân

Các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân Các khoản miễn thuế thu nhập cá nhân Năm 2021, những khoản thu nhập thuộc 16 trường hợp dưới đây được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháXem thêm

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấXem thêm